Helsidesannons

  Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Kraftverksplaner

Nordost om Stora sjöfallet, Luleälven, Norrbotten
Vattenfall har planer på att bygga två helt nya kraftstationer. Obrutet fjällområde, den sista riktiga fjällmiljön som är kvar av Luleälven. Byggena skulle påverka ett högklassigt rödingfiske och sjön Sårkåjaure som är ett fint öringvatten.

Gertsbäcken, Vindelälven, Västerbotten
Grannäs intresseförening vill bygga om Gertsbäckens kraftstation, samrådsanmälan behandlas av länsstyrelsen. Skyddat enligt miljöbalken 4:6 (dvs. skydd enligt lagen mot ytterligare vattenkraftutbyggnad) och Natura 2000-område (lax, stensimpa, flodpärlmussla, utter). Här finns också storvuxen öring och stationära bestånd av harr och öring. Vindelälven är ett mycket populärt sportfiskevatten. Ombyggnaden av kraftverket innebär att man vill avleda fyra gånger mer vatten än tidigare genom kraftverk vilket såklart innebär problem för vandrande fisk.

Älvho, Oreälven, Dalarna
Orsa besparingsskog har sedan 1994 tillstånd till att bygga Älvho kraftverk. Nu vill man ha en ny utformning av det nya kraftverket som innebär att biflödena Vassjöån och Tallsjöbäcken samt några mindre biflöden kommer att förlora sin naturliga sträckning och istället ledas till intagskanalen, ansökan ligger hos Miljödomstolen. Risken är att biflödena inte längre kommer att kunna användas som vandringsleder och reproduktionsområden för öring. Även öringbeståndet i Oreälvens huvudfåra kan påverkas negativt. Miljökonsekvensbeskrivningen är så dålig att remissmyndigheterna inte kan uttala sig om bygget eller så tycker de att miljödomstolen ska avslå ansökan.

Untra, Dalälven, Uppsala län
Fortum vill bygga helt nytt kraftverk bakom det gamla. Ligger i Natura 2000-område och i anslutning till naturreservat. Harr och öring. Ansökan ligger hos Miljödomstolen.

Sunnerstaholm, Voxnan, Gävleborgs län
Gammalt kraftverk ska ersättas med nytt (Fortum). Alla tyngre remissinstanser kräver fiskväg och att Fortum släpper mer vatten i Voxnan än vad bolaget vill. Invändningar finns även mot miljökonsekvensbeskrivningen som anses otillräcklig. Ärendet hos Miljödomstolen, huvudförhandlingar sker i vår. Ån kraftigt flottningsrensad och planer finns på att restaurera och återställa gamla biotoper för att främja fisket (öring och harr). Delar av sträckan nedströms kraftverket är av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Fridafors, Mörrumsån, Kronobergs län
Öresundskraft fick i februari tillstånd till att bygga ett kraftverk i Fridafors, Mörrumsån. Bolaget vill ta bort det befintliga kraftverket från ena sidan ån och bygga ett nytt på andra sidan, samtidigt som man nästan fördubblar kapaciteten i kraftverket. Mörrumsån är skyddad från ny kraftverksutbyggnad enligt miljöbalken 4:6. För att komma undan det lagstadgade skyddet mot ytterligare vattenkraftsutbyggnad hävdade Öresundskraft att det endast rör sig om ”justeringar för att befrämja dammsäkerheten”. Fridafors är det definitiva vandringshindret för lax, havsöring och ål i Mörrumsån. Diverse myndigheter och många andra intressenter vill att en fiskväg byggs förbi kraftverket, men Miljödomstolen har konstaterat att frågan får vänta till en senare prövning av de kraftverk som berörs. Domen är överklagad av kommunen, länsstyrelsen och Kammarkollegiet.
Sinclairsholm, Almaån, Skåne
Nytt kraftverk planeras vid gammal kvarn, ärendet är på tidigt samråd hos länsstyrelsen. Almaån är klassat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag för sina biologiska värden, bland annat lax, flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, grönling, färna och sandkrypare. Ån är känd för ett mycket bra fiske efter färna.

Nämforsen, Ångermanälven, Västernorrland
Vattenfall vill effektivisera befintligt kraftverk, rensningar ska göras nedströms kraftverket. Den aktuella strömsträckan är ett av få ställen i den reglerade Ångermanälven som fortfarande är i någorlunda naturligt skick. God tillgång på harr och flodkräfta, öring finns också. Effektiviseringen ger endast en ökning med 1,9 % av den totala elproduktionen. Samrådsanmälan hos länsstyrelsen.

Gunnarsby, Abramsån, Norrbotten
Nytt minikraftverk planeras. Om det planerade minikraftverket kommer till stånd kommer Abramsån vissa tider på året vara torrlagd på en sträcka av ca 2 km. Råneälven med biflöden är på grund av sina höga naturvärden Natura 2000-område och skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt miljöbalken. Naturlig öringstam, flottledspåverkad, prioriterad å där restaureringsarbete planeras enligt bevarandeplan.

Skifsforsen, Västerdalälven, Dalarna
Fortum jobbar på att lösa in andelsägarna i Skifsforsens kvarn. Planen är att bygga nytt kraftverk. Risken är stor att älvfåran söder om Storön nästan torrläggs.

Högs mölla, Kävlingeån, Skåne
Kraftverk planeras att byggas vid befintligt damm inom ramen för gammal vattendom. Länsstyrelsens fiskeenhet menar att nytt tillstånd bör sökas eftersom domen från 1973 inte innefattade installation och drift av ett vattenkraftverk. Dammen är den nedersta anläggningen i Kävlingeån vilket innebär att nästan all vandrande fisk i ån måste kunna passera här, annars kommer åns värden skadas påtagligt. I dagsläget finns en fiskväg som bedöms fungera för lax och havsöring, men är ett partiellt vandringshinder för annan fisk. Om ett kraftverk byggs är risken stor att flödet i fiskvägen minskar och fiskvandringsmöjligheterna försämras eller upphör helt. Ån hyser stora värden i form av ett internationellt känt storvuxet gäddbestånd, abborre, havsöring, grönling mm.

Sågmöllan, Rössjöholmsån, Skåne
Två stycken kraftverk planeras att återupptas i drift inom gällande vattendomar. Ett av kraftverken ger endast energi till ca 50 villor vid högvattenföring, vid lågvatten kan troligtvis ingen el produceras. Lax och öring finns här.

Stenberget, Olofström, Vilshultsån, Blekinge
Planer på återstart av 90 år gammalt kraftverk. Kraftverket endast för husbehovsel. Ån är mycket rik på öring.

Skäfshult, Norängsån, Kalmar län
Planer finns på att återuppta verksamhet på plats där kraftverk har stått tidigare.

Silverdalens bruk, Silverån, Kalmar län
Planer finns på att återuppta verksamhet i gammalt kraftverk. Natura 2000-område.

Barsbro, Mörrumsån, Kronobergs län
Ombyggnation av kraftverk planeras. Länsstyrelsen har haft tidigt samråd. Riksintresse för naturvård, skydd enligt MB 4:6 (dvs. skydd enligt lagen mot ytterligare vattenkraftsutbyggnad).

Skogsholm, Ronnebyån, Kronobergs län
Planer på återupptagen drift i gammalt kraftverk.

Hackefors, Stångån, Östergötland
Utbyggnad av kraftverk planeras. Utbyggnaden skulle endast ge 500 kWh. Stångån hyser en värdefull fiskfauna, bl a rödlistade aspen. Nedströms Hackefors leker mycket fisk.

Brokvarn, Tidan, Västra Götalands län 
Utbyggnad av kraftverk planeras, samrådsansökan inkom till länsstyrelsen 2007.

Nyhammar, Teåkersälven, Västra Götalands län
Planer på anläggande av kraftverk, tidigt samråd hos länsstyrelsen 2005.

Vings kvarn, Viskan, Västra Götalands län
Planer finns på att återuppta drift i gammalt kraftverk. Samrådsanmälan ännu inte inkommen till länsstyrelsen.

Sandsjön, Kroksälven, Värmland
Tidigt samråd hos länsstyrelsen 2006. Vissa lokala naturvärden, inget riksintresse.

Långerud, Visman, Värmland
Ansökan har lämnats till Miljödomstolen men avvisades mars 2008 pga brister i samrådsförfarandet. Damm finns, man vill nu sätta in turbin.

Hättälven, Värmland
Tidigt samråd hos länsstyrelsen 2006. Vill rusta upp flera förfallna flottningsdammar, endast lokala intressen.

Forsgärdet, Kolningsån, Dalarna
Anläggande av kraftverk, ansökan hos Miljödomstolen. Kvarnbyggnad och dämning finns sedan tidigare. Ett naturtillstånd har etablerats efter hand som dammen har förfallit. Naturlig reproduktion av harr finns här. Fiskeriverket och Kammarkollegiet avstyrker utbyggnad. Kraftverket beräknas producera el till motsvarande 50 villor.

Dalfors, Dalforsån, Dalarna
Planer på att sätta igång gammalt minikraftverk.

Säs kvarn, Säsån, Dalarna
Tillstånd i mars 2008 för att sätta igång gammal kraftstation.

Rörshyttan, Rörshytteströmmen, Dalarna
Återupptagande av drift, ansökan hos Miljödomstolen.

Persbo, Malån, Dalarna
Dammen håller på att byggas upp, turbin ska eventuellt sättas in.

Simeå, Simeån, Gävleborgs län
Planer finns på att söka tillstånd för att återuppta drift i kraftverk.

Franshammar, Harmångersån, Gävleborgs län
Planer finns på att söka tillstånd för att återuppta drift i kraftverk.

Mellan Hennan och Bäckesjön, Sillerboån, Gävleborgs län
Kraftverksbygge pågår, ursprungsdom 1998, fick tillstånd om förlängd tid 2006.

Tännfallet, Tännån, Jämtland
Ombyggnad av kraftverk, ansökan hos Miljödomstolen. Kompletteringar till ansökan begärda.
Tännån har ett bra bestånd av harr och öring.

Abelvattnet, Västerbotten
Tillstånd av Miljödomstolen 2007 för nybyggnation av kraftstation vid befintlig damm, överklagat av länsstyrelsen och Kammarkollegiet. Unik sjölekande öring. Skall tas i drift under 2011.

Agnäs, Öreälven, Västerbotten
Anmälan om modernisering av kraftverk behandlas av länsstyrelsen.
Natura 2000-område, riksintresse för naturvård, stationär öring, harr, havsöring, skyddsvärd lax. Förändringarna innebär troligen mindre vatten till fisktrappan.

Hednäs, Åbyälven, Västerbotten
Ansökan om korttidsreglering behandlas hos länsstyrelsen. I princip innebär det nolltappning eller mycket låga flöden. Natura 2000-område, flodpärlmussla, lax, öring, mm.

Akkat, Lilla Luleälven, Norrbotten
Ombyggnation av kraftverk, ansökan hos Miljödomstolen. Vattenfall har tidigare sagt nej till spill i den torrlagda ålvfåran.

Forsbacka, Gavleån, Gävleborgs län
Gävle energi har planer på nytt kraftverk som ska ersätta gammalt. Samrådsanmälan hos länsstyrelsen. Största påverkan på vattendraget kommer troligen vara rensningar under byggnadsfasen. Samma tappningar som tidigare kommer sannolikt användas.  
Åkerby, Testeboån, Gävleborgs län
Planer finns på nytt kraftverk vid gammal damm.

Halvfari kraftverk, Ljusnan, Jämtland
Fortum fick tillstånd i juni 2008 till ombyggnation av kraftverk. Länsstyrelsen o Kammarkollegiet tycker att projektet har så stor miljöpåverkan att målet borde behandlas som miljöfarlig verksamhet vilket Miljödomstolen inte tyckte. Bygget påverkar till stor del även Ljusnan nedströms, bl a flodpärlmussla, öring och harr finns. Området nedströms kraftverket är Natura 2000-område samt riksintresse för fritidsfiske och friluftsliv. I nuläget far harr- och öringbeståndet samt flodpärlmusslor illa av den omvända vattenföringen med bl a extrema lågflöden på sommaren och därför yrkade länsstyrelsen och Kammarkollegiet en minimivattenföring på 10 m³/s, vilket de inte fick igenom. Som kompensation för skador på det allmänna fiskeintresset ska Fortum betala 20 000 kr till Fiskeriverket som går till fiskevårdsåtgärder i ån. Ännu oklart om domen överklagas.

Lagfors, Ljustorpsån, Västernorrlands län
E.ON har i juni 2008 fått tillstånd för dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lagfors kraftverk. Det innebär att vatten som tidigare har läckt från dammen till torrfåran kommer att försvinna. Lekplatser och bottenfauna nedströms dammen kommer då förstöras. Ån är riksintresse för naturvård upp till dammen, flodnejonöga, havsöring, harr och enstaka lax finns, och det är också nedströms dammen som kärnområdet för fritidsfisket ligger. Biotopvård ska under 2008 utföras i ån för att återfå en stark och självreproducerande havsöringstam i ån. Kammarkollegiet m fl menar att en helt ny miljöprövning måste göras för verksamheten och vill ha en minimitappning genom dammen till den gamla älvfåran, men får inte gehör för detta. Miljödomstolen bedömer att frågan om minimitappning förbi kraftverksdammen inte kan prövas i detta mål. E.ON har tidigare anmälts av Länsstyrelsen för att inte ha följt gällande vattendom vilket har lett till förstörd fiskreproduktion, men bolaget har även efter detta enligt FVO:s mätningar fortsatt med olaglig reglering. Ingen kompensation för skador på fiskeintresset utgår i domen. Ännu oklart om domen kommer att överklagas.

Svartlå, Flarkån, Norrbotten
Boden energi har planer på att bygga ett eller flera minikraftverk, oklart var de ska ligga. Kraftverk har funnits här för länge sedan, endast betongfundament finns kvar. Sista "orörda" biflödet till Luleälv inom Bodens kommun. Troligen innebär utbyggnad torrläggning under vissa perioder då ån är relativt grund. Fiskevårdprojekt med flottledsrestaurerering planeras i ån. Utter och flodpärlmussla finns enligt uppgift i ån och man fiskar harr, öring, abborre och id.

Buttorp, Ätran, Västra Götalands län
Planer finns på att bygga minikraftverk vid befintlig damm. Kraftverket skulle ge el till endast ca 13 villor. En av de sista forsarna som finns kvar i Ätran. Kommunen arbetar med ett projekt i vattendraget för att förbättra för Ätranöringen som är en unik storvuxen insjööringsstam. 

Ejforsen, Västerdalälven, Dalarna
Transtrands besparingsskog fick i januari 2007 tillstånd till att bygga ett kraftverk i Ejforsen. Ejforsen är skyddad från ytterligare kraftverksutbyggnad enligt miljöbalkens 4 kap 6 § och är dessutom Natura 2000-område. Fiskbeståndet i Fuluälven är mycket rikt och älven anses vara ett av landets bästa strömfiskevatten. De flesta remissinstanserna menar att det inte är fråga om en ombyggnad utan om ett helt nytt kraftverksföretag, endast övergivna rester finns kvar av det tidigare kraftverket. Länsstyrelsen menar att ett nytt och mer ursprungligt naturtillstånd kan anses ha inträtt eftersom ingen vattenkraftsverksamhet har bedrivits under lång tid. Naturvårdsverket anser även att miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Miljödomstolen bedömer att under förutsättning att elcertifikat får räknas in i den ekonomiska vinningen, är det uppenbart att fördelarna av verksamheten kommer att överstiga kostnaderna samt de eventuella och obetydliga skador och olägenheter som verksamheten kommer att ge upphov till. Domen är överklagad till Miljööverdomstolen.

Arjeplog, Arjeplogsströmmarna, Norrbotten
Arjeplog Allmänningsdelägare har sökt tillstånd hos miljödomstolen för att bygga ett nytt minikraftverk vid Arjeplogsströmmarna. Det nya kraftverket skulle ta en del av det överskottsvatten som är viktigt för det fina fisket i strömmarna (stor öring, harr, sik). Kraftverket beräknas producera 3,9 GWh per år vilket motsvarar uppvärmningen av mindre än 200 villor. Andelen förnybar energi som det nya kraftverket skulle bidra med till samhället är alltså ganska obetydlig om man jämför med hur ett försämrat fiske i strömmarna skulle påverka Arjeplog och bygdens lokala inkomster genererade från sportfisket.

Källor: Vattenfall, Fortum, Sportfiskarna