Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in


Dammbrott

De skador som uppkommer vid dammbrott är desamma som de som uppkommer vid översvämningar. Till skillnad från översvämningar (som till viss del kan förutsägas genom väderprognoser) kan ett dammbrott inträffa plötsligt utan någon förvarning. De vattenmängder som frigörs vid ett dammbrott är i många fall avsevärt större än de högsta flöden som förekommit. Ett dammbrott kan också bidra till ytterligare dammbrott nedströms, vilket innebär att konsekvenserna kan bli oerhörda. Kraftindustrin arbetar därför aktivt med övervakning, tillsyn och underhåll av dammarna enligt RIDAS (kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet) som antagits av Kraftverksföreningen, där bolag med vattenkraftsanläggningar är medlemmar.

De största dammarna utmed älvarna i Sverige har byggts för vattenkraftändamål och dammarna ingår vanligen i ett större system.

De största regleringsmagasinen ligger oftast högst upp i vattendraget för att kunna fånga upp vårfloden från fjällen. Sådana dammar ägs ofta av det regleringsföretag som bildats av alla kraftverksägarna i en älv. Regleringsföretaget bestämmer vilka vattenföringar och därmed vilken elproduktion som ska gälla i respektive kraftverk.

Dammbrott kan uppkomma dels genom genomläckning i själva dammkonstruktionen eller i grunden, dels genom skador orsakade av överströmning av vatten beroende på otillräckliga/igensatta utskov, driftsproblem av luckor etc.

Källa: http://www.risknet.foi.se


Tre dammbrott har inträffat i Sverige.

  • År 1973 överströmmades en liten damm med ca 2,5 m höjd i Sysslebäck, Värmland, vilket medförde att ca 12 000 m³ vatten frigjordes. De materiella skadorna blev ringa medan en person omkom.
  • I samband med den extremt höga nederbörden i Dalarna och Hälsingland hösten 1985 steg vattenytan över dammen vid Noppikoski till följd av att en utskovslucka inte kunde öppnas. Ett parti av dammen spolades bort och cirka 1 miljon m³ vatten strömmade ut. Ingen människa skadades vid dammbrottet.
  • Vid 13-tiden på söndagen den 7 november 2010 uppmärksammade två kanotister att någonting var på gång att hända med dammen vid Hästberga och ringde rädningstjänsten. Under tiden som kanotisterna pratade med räddningstjänsten rämnade dammen. Raset berodde på konstruktionfel samt bristande underhåll.