Denna sida använder cookies. Läs mer om detta och hur vi hanterar personuppgifter här. GDPR
Start Kontakt Forum Gästboken Nyheter Logga in

Köp Annonsplats på


Köpvillkor

(Uppdaterade 2011-04-01)

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt beställningsformulär på vår hemsida. Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie post, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på betalning med faktura såvida ej annat avtalats. Faktureringskostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller vid beställning. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leverans av tjänst
Alla beställningar ska vara oss tillhanda en vecka före publicering. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej godkänd beställning, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa ytterligare en gång är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar tjänsten är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av tjänst sker endast på kunds begäran och medför ytterligare kostnad för kund.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på tjänst, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd tjänst vilken ej kan leverars. Vid ändring av tjänst på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och handlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att acceptera beställs tjänst. Avbeställning av tjänst vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma tjänst från vår leverantör eller programmerat denna tjänst själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Distansavtalslagen ger ej kund rätt att begära återbetalning av kostnader för annan utförd tjänst vilken köpts eller programmerats speciellt för kund.

Reklamationer
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data, samt alltid tillse att vital information på lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, även sparas på annat lämpligt medium.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Gå vidare till mailforuläret, kom ihåg att uppge företagsuppgifter, hur länge ni vill annonsera och bifoga ev. banner.